פרפראות וגימטריאות על המזוזה
פרפראות וגימטריאות על המזוזה


כמה פירושים המבוססים על פרפאות וגימטריות

מזזות = זז מות.
"וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך"(סיום פרשת "שמע ישראל" שבמזוזה). מזזות
:כתיב (בכתיב חסר) ולא מזוזות (בכתיב מלא), ובחילופי מקום האותיות מתקבלות המילים
"זז מות" ללמדך שכל הקובע מזוזה בפתחו יזוז ויסור ממנו כל אסון, והשם שומרו.
שומר דלתות ישראל.
מאחורי קלף המזוזה נכתב שם "ש-ד-י" שהוא אחד משמותיו של הקב"ה. וצריך
שיהא השם הנכתב פונה אל האדם העומד בפתח.
השם "ש-ד-י" הוא ראשי תיבות שומר דלתות ישראל, ללמדך שכל הקובע מזוזה
בפתחו, הקב"ה שומר אותו ולא יתן למשחית לבוא אל ביתו.
מ-זו-זה.
"מזוזה" - אותיות מ-זו-זה :
"מ" רמז לתורה כנגד מ' )40) יום ששהה משה רבינו ע"ה בהר סיני לקבל את
התורה. כמו כן התורה שבעל פה פותחת באות "מ" ומסתימת באות "מ" : ראשית
סדר זרעים, הראשונה לששת סדרי המשנה, היא המשנה הראשונה במסכת ברכות
הפותחת במילים "מאמתי קורין את שמע ", וסיום הסדר האחרון של המשניות, סדר
טהרות, מסתיימת במסכת עוקצין אשר סיומה הוא במילים "השם יברך את עמו בשלום".
 "זו" אלו ישראל שנאמר : עם זו קנית.
 "זה" הוא הקב"ה דכתיב : זה א-לי ואנווהו.
ובאה מצות "מזוזה" לרמז שהתחברות ישראל עם הקב"ה היא ע"י התורה, כלומר
ה"מ" (התורה) מחברת את "זו" (ישראל) אל "זה" (הקב"ה).
מזוזה = א-ד-נ-י.
"מזוזה" בגימטריא - "א-ד-נ-י", אותיות המילה מזוזה עולות למנין 65 וכן שם
"א-ד-נ-י" אף הוא עולה למנין זה. ללמדך שמצות מזוזה ושם "א-ד-נ-י" עולים
בקנה אחד ובאותו ענין.
מה שם "א-ד-נ-י", שהוא אחד משמותיו של הקב"ה אדון כל הארץ ושומר ישראל,
אף מצות מזוזה, סגולתה היא ששומרת את ישראל בצאתו ובבואו.
מזוזה - ב"בראשית"
אמרו חז"ל שכל תרי"ג )613) מצוות התורה מרומזות במילה "בראשית" בה פותחת
התורה.
ומזוזה האיך נרמזה בתיבת "בראשית"?
- לא רק מצות המזוזה אלא גם סגולותיה של המזוזה נרמזו במילה זו (בנוטריקון):
אמר רחמנא, שערי ביתך יחודו תכתוב
ש-ד-י ביתך ישמור, אם יחודו תכתוב
שערי ביתך רשום אהבתו ימים תאריך
ראשית בביתך יחוד שם אלוקיך תכתוב
(אותיות ב ר א ש י ת)


חזור